Категорії:

Аудит:

Аудиторська діяльність та її особливості

Аудиторська діяльність - це незалежна професійна діяльність аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, з надання аудиторських послуг, який веде Аудиторська палата України.

Аудит фінансової звітності, відповідно до "Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"" - це аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам.

Аудиторські послуги можуть надаватися лише суб’єктом аудиторської діяльності, якому таке право надано в порядку та на умовах, визначених Законом.

Слід відзначити, що аудиторська діяльність має обмеження щодо сумісності з підприємницькою та іншими видами діяльності.

Також, суб'єкти аудиторської діяльності можуть надавати такі неаудиторські послуги, як:

  1. складання податкової звітності, розрахунку обов’язкових зборів і платежів, представництва юридичних осіб у спорах із зазначених питань;
  2. консультування з питань управління, розробки і супроводження управлінських рішень;
  3. ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;
  4. розробка та впровадження процедур внутрішнього контролю, управління ризиками, а також інформаційних технологій у фінансовій сфері;
  5. надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із забезпечення ведення господарської діяльності; ведення переговорів від імені юридичних осіб; представництва інтересів у суді;
  6. кадрове забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів, у тому числі послуги з надання персоналу, що приймає управлінські рішення та відповідає за складання фінансової звітності;
  7. послуги з оцінки;
  8. послуги, пов’язані із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробкою інвестиційної стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо фінансової інформації, зокрема проведення процедур, необхідних для підготовки, обговорення та випуску листів-підтверджень у зв’язку з емісією цінних паперів юридичних осіб.

Аудитори можуть провадити викладацьку, творчу та наукову діяльність, підготовку публікацій з отриманням відповідних гонорарів.

Професійні стандарти та аудиторський звіт

Аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності провадять аудиторську діяльність відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

Аудиторський звіт передбачає надання впевненості користувачам шляхом висловлення незалежної думки аудитора про відповідність в усіх суттєвих аспектах фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам.

Атестація аудиторів

Аудитором може бути фізична особа, яка має вищу освіту, підтвердила високий рівень теоретичних знань та професійну компетентність шляхом успішного складення відповідних іспитів, пройшла практичну підготовку із провадження аудиторської діяльності.

Аудитор набуває права на провадження аудиторської діяльності після підтвердження кваліфікаційної придатності та набуття практичного досвіду. Аудитор, який набув права на провадження аудиторської діяльності, включається до Реєстру. Аудитор має право провадити аудиторську діяльність одноосібно лише після включення його до Реєстру як суб’єкта аудиторської діяльності.

Сьогодні, в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності обліковується понад 2700 аудиторів та близько 900 аудиторських фірм та аудиторів, які одноосібно провадять аудиторську діяльність. Тому, інколи буває доволі важко визначитися, чиїми послугами скористатися. Однак, обрати досвідчених фахівців не буде становити жодних труднощів, якщо обирати в нашому каталозі підприємств, використовуючи його переваги щодо оцінки якості та відгуків про таких суб'єктів аудиторської діяльності.